اعضای هیات ت دوازدهم سوگند یاد دمراسم سوگند اعضای هیات ت دوازدهم برگزار شد

اعضای هیات ت دوازدهم، در پیشگاه قرآن مجید ، به خداوند متعال سوگند خوردند که همواره در دوران مسئولیت خود به احکام ، مبانی ایران، منافع ملی و آرائ مردم و منشور اخلاقی ت تدبیر و امید متعهد باشند.

مراسم سوگند اعضای هیات ت دوازدهم برگزار شد

اعضای هیات ت دوازدهم، در پیشگاه قرآن مجید به خداوند متعال سوگند خوردند که همواره در دوران مسئولیت خود به احکام ، مبانی ایران، منافع ملی و آرائ مردم و منشور اخلاقی ت تدبیر و امید متعهد باشند.

اعضای هیات ت دوازدهم سوگند یاد د +متن

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل شد و در این جلسه اعضای ت دوازدهم در راستای ادای وظایف خود سوگند یاد د.

اعضای هیات ت دوازدهم سوگند یاد د+

اعضای ت دوازدهم در راستای ادای وظایف خود به نحو صحیح سوگند یاد د.

اعضای هیات ت دوازدهم سوگند یاد د

اعضای ک نه ت دوازدهم در انتهای اولین جلسه هیات ت سوگند یاد د.

برگزاری مراسم سوگند اعضای هیات ت دوازدهم/ منشور اخلاقی تدبیر و امید امضا شد

اعضای هیات ت دوازدهم، در پیشگاه قرآن مجید، به خداوند متعال سوگند خوردند که همواره در دوران مسئولیت خود به احکام ، مبانی ایران، منافع ملی، آراءمردم و منشور اخلاقی ت تدبیر و امید متعهد باشند.

برگزاری مراسم سوگند اعضای هیات ت دوازدهم /منشور اخلاقی تدبیر و امید امضا شد

اعضای هیات ت دوازدهم، در پیشگاه قرآن مجید ، به خداوند متعال سوگند خوردند که همواره در دوران مسئولیت خود به احکام ، مبانی ایران، منافع ملی و آرائ مردم و منشور اخلاقی ت تدبیر و امید متعهد باشند.

ادای سوگند وزرای ت دوازدهم

اعضای هیئت ت دوازدهم عصر امروز در اولین جلسه خود به منشور اخلاقی ت سوگند یاد د.

سوگند دوازدهم/ روسای جمهور در کدام مجلس و در کنار کدام رییس قوه قضاییه سوگند خوردند؟

رییس جمهور به عنوان رییس ت دوازدهم در مجلس سوگند یاد خواهد کرد. شش رییس جمهور پیش از او نیز با حضور در مجلس شورای ی سوگند یاد د همهٔ استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که برعهده گرفته اند، به کار گیرند.

هیات ت سوگند یاد کرد

اعضای هیئت ت دوازدهم عصر امروز در اولین جلسه خود به منشور اخلاقی ت سوگند یاد د.

رئیس جمهور دوره دوازدهم در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد کرد

حجت ال رئیس جمهور ت دوازدهم ایران دقایقی قبل بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی در حضور رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس سوگند یاد کرد.

وزرای ت دوازدهم سوگند یاد د

اعضای هیئت ت دوازدهم عصر امروز در اولین جلسه خود به منشور اخلاقی ت سوگند یاد د.

اعضای هیات ت دوازدهم سوگند یاد د

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل شد

اعضای هیات ت دوازدهم سوگند یاد د

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل شد.

وزرای ت دوازدهم سوگند یاد د

اعضای هیئت ت دوازدهم عصر امروز در اولین جلسه خود به منشور اخلاقی ت سوگند یاد د.

اعضای هیات ت دوازدهم سوگند یاد د +

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل شد.

مراسم سوگند اعضای هیات ت دوازدهم برگزار شد

-------------------------------------------------------------------------- ...

سوگند اعضای هیات ت دوازدهم در اولین جلسه

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل می شود.

سوگند اعضای هیات ت دوازدهم در اولین جلسه

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل می شود

سوگند یاد کرد +متن سوگندنامه

رئیس جمهور دوازدهم سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

سوگند یاد کرد + متن سوگندنامه

رئیس جمهور دوازدهم در مراسم تحلیف سوگند یاد کرد.

سوگند یاد کرد + متن سوگندنامه

رئیس جمهور دوازدهم سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

(تصاویر) ادای سوگند

لحظه سوگند رئیس جمهوری دوازدهم

ادای سوگند وزرای ک نه دوازدهم

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل شد.

سوگند اعضای هیات ت دوازدهم عصر امروز

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل می شود.

در مراسم تحلیف سوگند یاد کرد + متن سوگندنامه

رئیس جمهور دوازدهم سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

ادای سوگند وزرای ک نه دوازدهم +

عصر امروز نخستین جلسه هیات ت دوازدهم تشکیل شد.

تصاویر ادای سوگند رئیس ایران در مراسم تحلیف

در صحن علنی مجلس به عنوان رییس جمهور دوازدهم سوگند یاد کرد.

رییس جمهور سوگند یاد کرد

آقای در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای ی به عنوان رئیس جمهور دوازدهم سوگند یاد کرد.

اعضای هیات رییسه جدید مجلس سوگند یاد د

پس از مشخص شدن اعضای هیات رییسه مجلس٬ مراسم سوگند برای اجرای دقیق آیین نامه داخلی مجلس انجام شد.

شرایط ادای سوگند چیست؟

تقاضای سوگند قابل ت است و در دعوی می تواند در صورتی که در وک نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد قابل ت نیست و نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

رئیس جمهور سوگند یاد کرد

آقای در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای ی به عنوان رئیس جمهور دوازدهم سوگند یاد کرد.

50 سوگند،تا قاتل سوگند کوچولو

ناپدری که به اتهام خوراندن قرص های مخدر به دخترخوانده یک ساله اش «سوگند» به قصاص محکوم شده بود، همزمان با نقض حکم ...

افشای سند نفوذ استالین در ایران

تاریخ جنگ دوم جهانی و نقش ایران در پیروزی کشورهای متفقین در برابر متحدین به ویژه آلمان و پیامدهای آن برای ایرانیان همیشه مورد توجه کارشناسان بوده که بخش اصلی آن مربوط به گری شوروی، و انگلیس می شود.

اعضای هیات ت دوازدهم سوگند یاد د