ایسکا نیواقتصاد مقاومتی از نظر سعید یاری

دبیرکل سازمان دفاع از منافع ملی امروز با حضور در ستاد انتخابات کشور در پاسخ به خبرنگار ایسکا نیوز در خصوص اقتصاد مقاومتی اینچنین پاسخ داد

انتصاب مدیران سه رسانه آزاد ی

س رست آزاد در احکامی رضا واعظی را به عنوان مدیرعامل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران و مدیرعامل خبرگزاری ایسکا نیوز، یاسر احمدوند را به سمت مدیرعامل خبرگزاری آزاد (آنا) و محمدامین ایمان جانی را به عنوان مدیرعامل رو مه فرهیختگان منصوب کرد.

انتصاب مدیران سه رسانه آزاد ی/تغییر در مدیریت آنا، فرهیختگان و ایسکانیوز

س رست آزاد در احکامی رضا واعظی را به عنوان مدیرعامل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران و مدیرعامل خبرگزاری ایسکا نیوز، یاسر احمدوند را به سمت مدیرعامل خبرگزاری آزاد (آنا) و محمدامین ایمان جانی را به عنوان مدیرعامل رو مه فرهیختگان منصوب کرد.

ایسکا نیو